Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden omvatten de rechten en verplichtingen die betrekking hebben op de diensten en informatie die Soovage –  Geert van Nieuland (met maatschappelijke zetel te Picardstraat 15/39, B-1000 Brussel, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 076 426 386; hierna: “Soovage”) via haar website die toegankelijk is via soovage.be (hierna: “de Website”) ter beschikking stelt. Zij houden in het bijzonder de rechten en verplichtingen in van Soovage en de rechtmatige gebruiker(s) in aangaande de informatie en diensten die door Soovage rechtstreeks of onrechtstreeks via de Website wordt aangeboden en/of verwerkt.

2. Voorwerp en Doelstelling

De algemene doelstelling van de Website is het verstrekken van algemene en specifieke informatie omtrent de producten, diensten, en activiteiten van Soovage, daarin begrepen nieuwsfeiten, evenementen en projecten die door deze laatste (mede) worden georganiseerd of waarbij zij betrokken is. De Website houdt geen voor Soovage bindende verklaringen in waarop de Gebruiker(s) zich kan (kunnen) beroepen.

Via de Website verwerkt en verstrekt Soovage tevens (relevante) informatie die betrekking heeft op haar Gebruikers en welke informatie hetzij Soovage zelf heeft vergaard in het kader van haar activiteiten, hetzij door de Gebruikers rechtstreeks aan Soovage of onrechtstreeks via publieke kanalen, zoals sociale media, ter beschikking hebben gesteld.

3. Inhoud van de Website

Soovage besteedt uiterste zorg aan de realisatie en de update van de Website, evenals aan de redactie en de verificatie van de inhoud ervan. Hoewel Soovage alles in het werk stelt opdat de inhoud van deze Website zo accuraat mogelijk zou zijn, kan Soovage niet garanderen dat alle erop beschikbare informatie volledig, correct en actueel is.

De inhoud van de Website, met inbegrip van de merken en logo’s van Soovage alsook de ter beschikking gestelde werken (foto’s, teksten, applicaties, …) zijn beschermd onder het intellectueel eigendomsrecht. De Gebruiker verkrijgt hieromtrent een beperkt, niet-exclusief gebruiksrecht om deze inhoud te consulteren voor louter persoonlijk gebruik. Iedere andere vorm van reproductie, distributie en/of mededeling aan het publiek zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van Soovage is ten strengste verboden.

4. Bescherming persoonlijke levenssfeer

Soovage verwerkt met behulp van de Website een aantal gegevens van Gebruikers van haar Website. Bepaalde informatie die door Soovage wordt verwerkt is anoniem, zoals (maar niet beperkt tot) het IP-adres van de bezoekers, de datum en de duur van de verbinding, het aantal bekeken pagina’s en de aard van deze pagina’s, het aantal bezoeken, enz.

Deze anonieme informatie wordt door Soovage alleen gebruikt voor statistische en analytische doeleinden, en is in de eerste plaats enkel dienstig om de inhoud en het functioneren van deze Website voortdurend te kunnen verbeteren.

Om toegang te kunnen krijgen tot bepaalde informatie of om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten is het mogelijk dat u wordt gevraagd bepaalde persoonlijke informatie aan Soovage ter beschikking te stellen, zoals (maar niet beperkt tot) uw naam en e-mailadres.

Soovage garandeert u dat deze informatie slechts wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ze aan Soovage heeft medegedeeld. Meer bepaald zal deze informatie niet geheel of gedeeltelijk aan aan derden worden medegedeeld, noch zal worden afgestaan, verkocht of op een andere manier verspreid, tenzij na hiervoor uw voorafgaande (schriftelijke) toestemming te hebben verkregen.

Soovage hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer en van uw persoonlijke gegevens, en verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens te gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid, beschikbaar via soovage.be/privacy-policy.

5. Toelatingsvoorwaarden

Gebruiker krijgt toegang tot en kan gebruik maken van deze diensten wanneer zij voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor de desbetreffende diensten, systemen, toepassingen en/of gegevens. Soovage kan ten allen tijde autonoom en discretionair nagaan en beslissen of een Gebruiker aan deze toelatingsvoorwaarden voldoet, en de door Soovage geleverde producten of diensten geheel of gedeeltelijk opschorten of stopzetten indien dit niet langer het geval is, zonder dat de Gebruiker aanspraak kan maken op enige vorm van (schade-)vergoeding of terugbetaling vanwege Soovage.

6. Aard van de verbintenissen

De aard van de verbintenissen die betrekking hebben op de diensten die door Soovage aan de Gebruiker worden geleverd betreffen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, middelenverbintenissen. Bij het leveren van de diensten zal Soovage steeds de gangbare professionele standaarden hanteren, rekening houdend met de stand van de techniek. In de mate dat er tussen partijen een aparte schriftelijke overeenkomst werd gesloten, houden de daarin overeengekomen minimale niveaus van dienstverlening (in termen van kwaliteit en/of kwantiteit) resultaatsverbintenissen in, welke voorrang hebben op deze algemene voorwaarden.

Gelet op het feit dat de beschikbaarheid en correcte werking van de systemen en toepassingen die door Soovage in het kader van deze overeenkomst aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld afhankelijk kunnen zijn van het ter beschikking zijn van systemen, toepassingen en gegevens van derden waarmee Soovage geen overeenkomst gesloten heeft, geeft zij dan ook geen enkele garantie met betrekking tot het al dan niet toegankelijk zijn van al haar systemen, toepassingen en/of gegevens op continuë of zelfs tijdelijke basis.

7. Aansprakelijkheid

Gelet op het bovenstaande, kan Soovage niet aansprakelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van de Website, dan wel onvolledige of foutieve informatie, met uitzondering van fraude en/of bedrog in hoofde van Soovage die rechtstreeks kan worden toegeschreven aan deze laatste.

8. Onderaanneming

Het is Soovage toegestaan om de levering van haar producten of diensten geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan een derde, zonder dat daarvoor het akkoord van Gebruiker is vereist. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dergelijke overeenkomst(en), behoudens uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Soovage, geen enkel(e) verbintenis of verplichting doet ontstaan ten overstaan van Klant. Soovage aanvaardt uitdrukkelijk aansprakelijk te zijn en te blijven voor de diensten die door haar aan één of meerdere onderaannemer(s) werden uitbesteed, tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen.

9. Toepasselijk recht; rechtbanken

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van kracht. In geval van geschil tussen partijen die betrekking heeft op de informatie die door Soovage via de Website ter beschikking wordt gesteld, zullen enkel de rechtbanken vermeld in de factuurvoorwaarden bevoegd zijn om van dergelijk geschil kennis te nemen, waarbij evenwel partijen de nodige inspanningen zullen leveren om voorafgaand een minnelijke regeling te treffen.